OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

História obce

Počet obyvateľov:  139
Rozloha:  409 ha
Prvá písomná zmienka:  v roku 1453
Hustota 30 oby/km2
Nadmorská výška 178 m.n.m.

 

 Gruzovce ležia v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Ondavky.  Nadmorská výška v strede obce je 180 m n. m. a v chotári 170-345 m n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch odlesneného chotára tvorí treťohorný flyš, náplavy a svahové hliny.
   Vychádzajúc z dostupných materiálov možno predpokladať, že obec Gruzovce vznikla v 14. storočí na zvykovom práve a dosídlená bola na nemeckom práve. Prví osadníci pochádzali buď z domácich starších dedín, alebo patrili k roľníkom prichádzajúcim z Halíča, nábožensky patriacim k východnému rítu. Prvý písomný doklad o dedine je z roku 1453. Zemepánmi Gruzoviec boli šľachtici Drugethovci. Obec je doložená z roku 1568 ako Grwzoocz, neskôr ako Grozoth (1569), Grosowcze (1773), Grozowcze (1786), Gruzovce (1808); po maďarsky Gruzóc, Gorzó ako súčasť panstva Humenné. Neskoršie boli zemepánmi Sennyeyovci, v 18. storočí rodina Szirmayovcov, v 19. storočí Andrássyovci. Niektoré pramene, vychádzajúc zo znázornenia skrížených šípov na obecnej pečati z roku 1885, odvodzujú pomenovanie obce Gruzovce od ruského "groziť" či slovenského "hrozic" /šípmi/. Avšak ďalší atribút pečate - podkova - naznačuje zrejme remeselnícku zručnosť osadníkov a v tomto kontexte môžu skrížené šípy symbolizovať aj lovecké schopnosti obyvateľstva, prípadne bohatý lovecký revír v chotári obce. V každom prípade história dokladá, že Gruzovčania boli predovšetkým schopní roľníci. Poľnohospodárske prebytky predávali Gruzovčania na trhoch v neďalekom Humennom.
V roku 1715 mala obec z 9 domácností 3 obývané, v roku 1787 mala obec 28 domov a 228 obyvateľov, v roku 1828 mala 21 domov a 167 obyvateľov.  V rokoch 1890 – 1910 sa mnohí vysťahovali.     Spôsob osídlenia obce sa prejavil aj v náboženskom živote. Údaje z roku 1851 zaznamenávajú v Gruzovciach 76 rímokatolíkov, 70 gréckokatolíkov a 9 židov. O tridsať rokov neskôr tu žilo 36 rímokatolíkov, 50 gréckokatolíkov a 23 židov. V roku 1907 sa k rímskokatolíckemu vierovyznaniu prihlásilo 80 obyvateľov, ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu 61 obyvateľov a k židovskému 6 obyvateľov obce.
    Okrem roľníctva sa Gruzovčania zaoberali aj prácou v lesoch a za obživou odchádzali do cudziny. Potvrdzuje to údaj zo začiatku tohoto storočia, keď v roku 1910 odišlo za prácou zo sto obyvateľov obce tridsaťdva do cudziny. Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Ráz života obce sa dlhé desaťročia nezmenil. Výraznejšie zmeny zaznamenávajú Gruzovce až koncom 50-tych rokov. V roku 1959 tu bolo založené jednotné roľnícke družstvo, ktoré sa v roku 1964 zlúčilo s JRD v Slovenskej Volovej a v roku 1968 s JRD v Ohradzanoch. V roku 1966 obec pripojili k Slovenskej Volove. Samotné Gruzovce svoj vlastný kostol nemali. kostol sa konečne začal stavať 1. mája 1968, kedy sa začal prvý výkop základov budúceho kostola a 31. mája 1970 konala posviacka nového kostola.  V osemdesiatych rokoch sa v obci vybudovalo 11 rodinných domov a dokončený bol aj obecný vodovod /1983/.  Od roku 1990 je samostatná obec.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 100 characters